வகை - கேப் வெர்டே

கேப் வெர்டே அல்லது கபோ வெர்டே, அதிகாரப்பூர்வமாக கபோ வெர்டே குடியரசு, மத்திய அட்லாண்டிக் பெருங்கடலில் 10 எரிமலை தீவுகளின் தீவுக்கூட்டம் பரவியிருக்கும் ஒரு தீவு நாடு. இது அசோரெஸ், கேனரி தீவுகள், மதேரா மற்றும் சாவேஜ் தீவுகளுடன் சேர்ந்து மெக்கரோனேசியா சுற்றுச்சூழலின் ஒரு பகுதியாகும்.