வகை - காங்கோ, ஜனநாயக குடியரசு பயணச் செய்திகள்

டி.ஆர். காங்கோ, டி.ஆர்.சி, டி.ஆர்.ஓ.சி, காங்கோ-கின்ஷாசா அல்லது வெறுமனே காங்கோ என்றும் அழைக்கப்படும் காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு மத்திய ஆபிரிக்காவில் அமைந்துள்ள ஒரு நாடு. இது முன்னர் ஜைர் என்று அழைக்கப்பட்டது. இது, பரப்பளவில், துணை-சஹாரா ஆபிரிக்காவின் மிகப்பெரிய நாடு, ஆப்பிரிக்கா முழுவதிலும் இரண்டாவது பெரிய நாடு, மற்றும் உலகின் 11 வது பெரிய நாடு.

ஜனநாயகக் கட்சியில் பயங்கரவாத தாக்குதலில் கொல்லப்பட்ட இத்தாலிய தூதர் ...

காங்கோவுக்கான இத்தாலியின் தூதர், ஒரு இத்தாலிய காராபினேரி போலீஸ் அதிகாரி மற்றும் அவர்களது உள்ளூர் ஓட்டுநர் ...