வகை - ஹங்கேரி பயணச் செய்திகள்

பார்வையாளர்களுக்கான ஹங்கேரி பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். மத்திய ஐரோப்பாவில் நிலத்தால் சூழப்பட்ட நாடு ஹங்கேரி. அதன் தலைநகரான புடாபெஸ்ட் டானூப் நதியால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் நகரமைப்பு புடாவின் இடைக்கால காஸில் ஹில் மற்றும் பெஸ்டின் ஆண்ட்ரெஸ்ஸி அவென்யூ வழியாக 19 ஆம் நூற்றாண்டின் செயின் பிரிட்ஜ் வரையிலான பிரமாண்டமான நியோகிளாசிக்கல் கட்டிடங்களிலிருந்து கட்டடக்கலை அடையாளங்களுடன் பதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹங்கேரிய கலாச்சாரத்தில் துருக்கிய மற்றும் ரோமானிய செல்வாக்கு வெப்ப ஏரி ஹேவஸ் உட்பட கனிம ஸ்பாக்களின் பிரபலத்தை உள்ளடக்கியது.