வகை - பூட்டான் பயணச் செய்திகள்

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான பூட்டான் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பூட்டானில் சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பூட்டானில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். திம்பு பயண தகவல். இமயமலை