வகை - பலாவ் பயணச் செய்திகள்

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான பலாவ் பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பலாவு பற்றிய சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். பலாவில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். Ngerulmud பயண தகவல்