வகை - சுற்றுலா செய்திகள்

பயண மற்றும் சுற்றுலாத் துறையைப் பற்றிய செய்திகள் மற்றும் நிமிட போக்குகள் வரை, நீங்கள் மட்டுமே காணலாம் eTurboNews.

அரசாங்கம் அனைத்திலும்: இந்திய விமானப் போக்குவரத்தில் மறுமலர்ச்சி மற்றும் சீர்திருத்தங்கள்

விமான நிறுவனங்கள், விமான நிலையங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய சேவைகள் உட்பட இந்திய விமானப் போக்குவரத்துத் துறையின் கீழ் ...

தடுப்பூசி போடப்பட்ட வெளிநாட்டு பார்வையாளர்கள் மட்டுமே அமெரிக்காவில் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்

அமெரிக்காவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு பார்வையாளர்கள் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டதற்கான ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் ...

>