வகை - பயண கம்பி செய்திகள்

டிராவல்வேர்நியூஸ்

பார்வையாளர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள், பயணிகளுக்கான சமீபத்திய செய்தி உதவிக்குறிப்புகள். என்ன செய்ய? உலகெங்கிலும் உள்ள பயண மற்றும் சுற்றுலா தலங்களில் சமீபத்திய செய்தி என்ன?

தடுப்பூசி போடப்பட்ட வெளிநாட்டு பார்வையாளர்கள் மட்டுமே அமெரிக்காவில் நுழைய அனுமதிக்கப்படுவார்கள்

அமெரிக்காவிற்கு வரும் வெளிநாட்டு பார்வையாளர்கள் முழுமையாக தடுப்பூசி போடப்பட்டதற்கான ஆதாரத்தை காட்ட வேண்டும் ...

>