வகை - ஆப்கானிஸ்தான்

ஆப்கானிஸ்தானில் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா உட்பட சமீபத்திய செய்திகள்.
ஆப்கானிஸ்தானில் தலைநகர் காபூல் உட்பட பாதுகாப்பு, ஹோட்டல்கள், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள்.