வகை - சைப்ரஸ் பயணச் செய்திகள்

சைப்ரஸின் முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான சைப்ரஸ் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சைப்ரஸில் சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். சைப்ரஸில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். நிக்கோசியா பயணத் தகவல். பாஃபோஸ், லிமாசோல், ஹாகியா நாபா, லார்னாக்கா, அப்ரோடைட் தீவு