வகை - செனகல் பயணச் செய்திகள்

செனகலின் முக்கிய செய்தி - பயணம் & சுற்றுலா, ஃபேஷன், பொழுதுபோக்கு, சமையல், கலாச்சாரம், நிகழ்வுகள், பாதுகாப்பு, பாதுகாப்பு, செய்திகள் மற்றும் போக்குகள்.

பயணிகள் மற்றும் பயண நிபுணர்களுக்கான செனகல் பயணம் மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். செனகலில் சமீபத்திய பயண மற்றும் சுற்றுலா செய்திகள். செனகலில் பாதுகாப்பு, ஹோட்டல், ரிசார்ட்ஸ், ஈர்ப்புகள், சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் போக்குவரத்து பற்றிய சமீபத்திய செய்திகள். டக்கர் பயண தகவல்